Конференція у пам’ять 25-ї річниці приїзду до Львова психоаналітика Гаральда Леопольда-Льовенталя

КОНФЕРЕНЦІЯ У ПАМ'ЯТЬ 25-Ї РІЧНИЦІ ПРИЇЗДУ ДО ЛЬВОВА ПСИХОАНАЛІТИКА ГАРАЛЬДА ЛЕОПОЛЬДА-ЛЬОВЕНТАЛЯ

27 вересня 2019 року у Львові пройшла конференція, присвячена 25 річниці візиту до Львова австрійського психоаналітика, знакової фігури Віденського психоаналізу, співзасновника Товариства Зіґмунда Фройда та Музею Зіґмунда Фройда, Гаральда Леопольда-Льовенталя. Цей візит був надзвичайно важливим, оскільки фактично з нього почався розвиток психотерапії загалом та психоаналізу зокрема в Україні. Подія відбулась у Будинку Вчених – архітектурній перлині міста Львова, виконаній у стилі необароко архітектурною фірмою «Фельнер і Гельмер» у 1897–1898 роках.

Це зображення має порожній атрибут alt; це ім'я файлу 70954839_2412629985519620_3806147172437590016_n-e1574289449771.jpg

Авторами ідеї конференції та її організаторами стали дружина Гаральда Леопольда-Льовенталя пані Іда ді П’єтро, професор Олександр Фільц та засновники Львівського психоаналітичного інституту ментального здоров’я. Організаційну підтримку надали також Українська спілка психотерапевтів та кафедра психіатрії та психотерапії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Конференція розпочалася із доповіді професора Олександра Фільца, психоаналітика, завідувача кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, в якій він розповів про деякі біографічні дані Гаральда Леопольда-Льовенталя, чим допоміг учасникам конференції, зокрема молодим колегам, ближче доторкнутись до фігури цього видатного психоаналітика. Також професор поділився планами щодо перекладу праці Гаральда Леопольда-Льовенталя “Der Laie”.

 
Це зображення має порожній атрибут alt; це ім'я файлу 71828753_2730495920334253_4075874919672446976_o-1024x683.jpg
Олександр Фільц Далі учасники почули доповідь дружини Гаральда Леопольда-Льовенталя, Іди Ді Пьєтро Леопольда-Льовенталя, яка своїм сприянням уможливила проведення конференції. Пані Іда поділилася деякими особистими спогадами про Гаральда та розповіла про продовження його справи у подальшому майбутньому, зокрема у вигляді заснування стипендій для навчання молодих аналітиків у Берлінському міжнародному психоаналітичному інституті.

 

Альфред Прітц, ректор-засновник Віденського приватного університету Зиґмунда Фройда та президент Всесвітньої ради психотерапії, віце-президент Європейської асоціації психотерапії, у своїй доповіді поділився своїми роздумами про історичну роль Гаральда Леопольда-Льовенталя для Віденського психоаналізу та європейського, зокрема він наголосив на вкладі Леопольда-Льовенталя у підтримку і розвиток психоаналізу в Угорщині, Чехії та Польщі. Також пан Прітц поділився досвідом проходження терапії у Гаральда Льойпольд-Льовенталя.

 

Професор Вольфганг Ляссман в своїй доповіді розповів про свій досвід проходження супервізії у Гаральда Леопольда-Льовенталяя. Також професор Ляссман згадав, що Леопольда-Льовенталя вважав дуже важливим збереження критичності та конкуренції всередині психоаналізу, бо тільки так можливий прогрес і розвиток.

 

Wolfgang Lassman

 

Після доповіді професора Ляссмана учасники конференції мали нагоду взяти участь у жвавій дискусії.

 

В другій половині конференції українські психотерапевти “першої генерації” поділилися своїми спогадами про досвід свого спілкування з Гаральдом Леопольда-Льовенталя та спогадами про початки психотерапії та психоаналізу в Україні.

 

Олександр Мироненко у доповіді “Гаральд Леопольда-Льовенталя: діалог скінченний та нескінченний” поділився цитатами з однієї зі збірок Льойпольд-Льовенталя, в яких наголошується на важливості для терапевта бути самим собою в психоаналізі, а не тільки на дотриманні аналітичних рамок. Також пан Мироненко поділився деякими особистими історіями про візит Леопольда-Льовенталя та його враження від тодішнього Львова і відвідування психіатричної лікарні.

 

Єлісєєв Віталій, Сидоренко Ольга та Дідковська Лариса виступили з доповідями, в яких розповіли про свої спогади про початки психотерапії в Україні, зокрема про Трускавецький проект – найперший навчальний проект власного досвіду, який розпочав свою роботу в Україні 25 років тому. Поділилися доповідачі також труднощами, які виникали на початку цього шляху.

 

Alfred Pritz

 

Наприкінці конференції учасники почули доповіді психотерапевтів молодшого та наймолодшого покоління. Зокрема з доповіддю виступив Олег Березюк, який представив результати свого прикладного дослідження творчості Іллі Рєпіна крізь призму Адлеріанського аналізу та закликав колег частіше звертатися до прикладних досліджень. На десерт слухачі почули доповіді двох молодих психоаналітиків Юлії Довлад та Анастасії Волкович, які представили результати своїх дипломних досліджень. Доповідь Юлії була присвячена особливостям об’єктних стосунків у пацієнтів з розладами харчової поведінки. Анастасія поділилася результатами дослідження про татуювання як компромісну діяльність Еґо. Молоді психоаналітики залишили простір для роздумів та надихнули слухачів на подальші дослідження.

 

По завершенню конференції її учасники повернулись до навчання у Львівському психоаналітичному інституті ментального здоров’я та мали нагоду обговорити враження від неї на великій групі. Слухачі поділилися важливістю цієї події у контексті усвідомлення тяглості традиції та приналежності до середовища, яке створювалося протягом багатьох років зусиллями старших психотерапевтів та численних запрошених гостей.

 

 

 

 

Conference related to the 25th anniversary of the visit of Harald Leupold-Löwenthal to Lviv

 

On September 27th a conference related to the 25th anniversary of the visit of Harald Leupold-Löwenthal to Lviv took place. Leupold-Löwenthal was an Austrian psychoanalyst, President of the Viennese Psychoanalytic Association for many years, as well as co-founder of the Sigmund Freud Society and the Sigmund Freud Museum in Vienna. This visit was significant as it marked the beginning of development of psychotherapy in general and psychoanalysis in particular in Ukraine. The event took place in the House of Scientists – an architectural pearl of Lviv, that was made in neo baroque style by an architectural firm “Felner&Helmer” i 1897-1898.

 

The idea and the organization of the conference belong to the wife of Harald Leupold-Löwenthal, Mrs. Ida Di Pietro, professor Olexandr Fitlz and the founders of the Lviv Psychoanalytic Institute for Mental Health. The event took place with the support of Ukrainian Psychoanalytic Association and the Department of Psychiatry and Psychotherapy of Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

 

The conference started with the speech of professor Olexandr Filtz, Ukrainian psychoanalyst, head of the Department of Psychiatry and Psychotherapy of Danylo Halytsky Lviv National Medical University. In his speech professor shared some biographical information about Harald Leupold-Löwenthal, that helped the attendees of the conference, especially the young colleagues, to get to know the personality of the famous psychoanalyst. In addition, professor Filtz shared his plans on translating Harald Leupold-Löwenthal’s book “Der Laie” into Ukrainian in the nearest future.

 

Next, the attendees of the conference had a chance to hear the speech of Harald Leupold-Löwenthal’s wife, Mrs. Ida Di Pietro, who, with her generous support, made the conference possible. Mrs. Di Pietro shared some personal memories about Harald and told about how his work and heritage is being continued and developed, and about founding scholarships for young psychoanalysts in the International Psychoanalytic University in Berlin.

 

Ida Di Pietro

 

Alfred Pritz, president and founder of the Sigmund Freud University in Vienna, president of the World Council for Psychotherapy, vice-president of the European Association for Psychotherapy, presented a speech about his thoughts on the historical role of Harald Leupold-Löwenthal in Viennese psychoanalysis and European, especially Eastern European psychoanalysis. He emphasized Leupold-Löwenthal’s contribution to the development of psychoanalysis in Hungary, Czech Republic and Poland. Also, professor Pritz shared some personal stories about his experience of being a patient of Harald Leupold-Löwenthal.

 

Professor Wolfgang Lassman in his speech shared stories about his experience of working under Harald Leupold-Löwenthal’s supervision. In addition, professor Lassman mentioned that Leupold-Löwenthal considered it very important to maintain critical thinking and competition inside the psychoanalytical world, because only that way progress and development are possible.

 

After professor Lassman’s speech, the attendees had a chance to take part in an active discussion.

 

 

In the second part of the conference Ukrainian psychotherapists of the so-called “first generation” shared memories about their experience of meeting and communicating with Harald Leupold-Löwenthal. They also revealed stories about the beginning of psychotherapy and psychoanalysis in Ukraine in the 1990’s.

 

Olexandr Myronenko, Ukrainian client-centered therapist, psychiatrist and teacher, called his speech “Harald Leupold-Löwenthal: dialogue terminable and interminable”. In his speech he mentioned a few quotes from one of Harald Leupold-Löwenthal’s books, which emphasize the importance for a psychoanalyst to not only follow the rules of analysis, but also to be sincere. Also Mr. Myronenko shared some personal stories about the visit of Harald Leupold-Löwenthal and his impressions of Lviv and the psychiatric hospital.

 

 

Vitaliy Yeliseev, Olha Sydorenko and Larysa Didkovska gave speeches in which they shared their memories about the beginning of psychotherapy in Ukraine. In particular, they mentioned the Truskavets project (or the Truskavets School of Psychotherapy) which was the first training project of personal experience for therapists in Ukraine, that started functioning 25 years ago in the town of Truskavets.

 

At the end of the conference, the attendees heard three more speeches from psychotherapists of the young generation. One of them was Oleh Berezyuk who presented the results of his applied research of the work of Illya Repin through the perspective of Adlerian analysis and encouraged his colleagues to turn to applied research more often. As a dessert, two young psychoanalysts Julia Dovlad and Anastasia Volkovych presented the results of their master theses. Julia’s presentation was dedicated to the characteristics of object relations in patients with eating disorders. Anastasia shared her findings on the topic of tattoos as a compromise activity of the Ego. The young colleagues left space for reflections and inspired the attendees for further research.

 

 

After the conference a lot of the attendees returned to their studying in the Lviv Psychoanalytic Institute for Mental Health where they had a chance to discuss their impressions during a session of group therapy. They shared reflections on the importance of this event in the context of realising the continuation of the therapeutic tradition and being a part of a community and environment that was built with the effort of many senior local psychotherapists and experts from abroad. The evening before the conference a reception was held at the Hotel Leopolis, attended by  the organizers, the speakers, the guests as well as Lviv academics and city representatives. The Mayor of Lviv, Andriy Sadovyi, participated to the reception as well as to the conference.

 

 

 

Konferenz die dem 25 Jahrestag seit Besuch nach Lviv (Lemberg) Harald Leupold-Löwenthal

 

Am 27. September fand die Konferenz statt, die dem 25 Jahrestag seit Besuch nach Lviv (Lemberg) des österreichischen Psychoanalytikers, kennzeichnender Figur der Wiener Psychoanalyse, des Mitbegründers der Sigmund Freud Gesellschaft und des Sigmund Freud Museums, Harald Leupold-Löwenthal. Dieser Besuch war von besonderer Bedeutung, da er de facto den Anfang der Entwicklung in der Ukraine der Psychotherapie allgemein und der Psychoanalyse speziell ausmachte. Die Konferenz wurde im “Haus der Gelehrten”, dem ehemaligen von der Firma “Fellner und Helmer” 1898 erbauten Edel Casino, durgeführt.

 

Die Konferenz hat mit dem Vortrag vom Prof. Olexandr Filts, Psychoanalytiker, Leiter des Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie an der postgradualen Fakultät Lviver Nationaler Danylo-Halyzkyj-Medizinuniversität, begonnen. Er berichtete über  biographische Daten von Harald Leupold-Löwenthal, was den Teilnehmern, besonders jungen Kollegen, die Gestalt vom berühmten Psychoanalytiker näher gebracht hat. Herr Professor teilte auch die Pläne der Übersetzung der Arbeit von Harald Leupold-Löwenthal “Der Laie” mit.

 

Andriy Sadovyi

 

Dann hörten die Teilnehmer den Vortrag der Ehefrau von Harald Leupold-Löwenthal, Frau Ida Di Pietro Leupold-Löwenthal, der Konferenz-Förderin. Frau Ida teilte ihre persönliche Erinnerungen an Harald mit und erzählte, wie sein Anliegen in der Zukunft fortgesetzt wird, unter anderem in Form der Gründung eines Stipendiums für das Studium der jungen Analytiker in Berliner Internationaler Psychoanalytischer Universität.

 

Alfred Pritz, Gründer-Rektor der Wiener privaten Sigmund Freud Universität und Präsident des Weltrates für Psychotherapie, Vizepräsident der EAP, hat seine Überlegungen zu historischer Rolle von Harald Leupold-Löwenthal in der Wiener und Europäischer Psychoanalyse vorgetragen. Er betonte den Beitrag von Harald Leupold-Löwenthal zur Unterstützung und Entwicklung der Psychoanalyse in Ungarn, Tschechien und Polen und erzählte auch über seine eigene therapeutische Selbsterfahrung bei ihm.

 

Prof. Wolfgang Lassmann berichtete in seinem Vortrag über eigene Supervisionserfahrung bei Harald Leupold-Löwenthal und Betonung seinerseits der Wichtigkeit von Bewahrung der Kritik und Konkurrenz mitten in der Psychoanalyse, weil nur so Fortschritt und Entwicklung möglich sind. Danach gab es Möglichkeit an der regen Diskussion teilzunehmen.

 

Im 2. Teil der Konferenz kam es zum Austausch von Erinnerungen an die Erfahrungen mit Harald Leupold-Löwenthal und an den Beginn der Psychotherapie und Psychoanalyse in der Ukraine der ukrainischen Psychotherapeuten „der ersten Generation“.

 

Olexandr Myronenko brachte in seinem Vortrag „Harald Leupold-Löwenthal: ein endlicher und unendlicher Dialog“ einige Zitate aus seiner Sammlung, wo betont wird, wie wichtig für Analytiker sei, nicht nur den analytischen Rahmen zu halten, sondern auch authentisch zu sein. Herr Myronenko erzählte auch einige persönliche Geschichten über den Besuch von Harald Leupold-Löwenthal und seine Eindrücke vom damaligen Lviv (Lemberg) und Besichtigung der Psychiatrie.

 

Vitalij Jelisejev, Olha Sydorenko und Laryssa Didkovska widmeten ihre Vorträge den Erinnerungen an die Anfänge der Psychotherapie in der Ukraine, unter anderem an Projekt in Truskavets. Schwierigkeiten zu Beginn dieses Weges wurden auch zum Thema.

 

Näher zum Schluss der Konferenz hörte man die Stimmen der jüngeren Psychotherapeuten-Generationen.  In seinem Vortrag berichtete Oleh Beresiuk über die Ergebnisse seiner angewandten Forschung des Werkes von Ilja Rjepin durch Prisma Adlerianischer Analyse und ermunterte die Kollegen, sich öfters den angewandten Forschungen zu widmen.

 

Alfred Pritz, Andriy Sadovyi

 

Als „Dessert“ kamen die Vorträge von zwei jungen Psychoanalytikerinnen – Julia Dovlad und Anastassia Volkovytsch, die Ergebnisse ihrer Diplomforschungen vorgestellt haben. Julia berichtete über die Besonderheiten der Objektbeziehungen bei Patienten mit Essstörungen und Anastassia – über das Tätowieren als Kompromisstätigkeit von Ego. Junge Analytikerinnen haben den Raum zum Nachdenken gelassen und inspirierten die Zuhörer zu den weiteren Forschungen.

Nach der Konferenz kehrten die Teilnehmer zum Lviver Institut der Mentalen Gesundheit zurück und hatten die Möglichkeit ihre Eindrücke in der analytischen Großgruppe zu besprechen. Die Teilnehmer teilten die Wichtigkeit dieses Ereignisses im Kontext der Bewusstmachung von Traditionskontinuität und Zugehörigkeit zum Milieu, das jahrelang durch die Mühe der älteren Psychotherapeuten und zahlreichen eingeladenen Gastlehrer erschaffen wurde.